Co je příčinou přelidnění naší planety


Není tomu tak dávno, co poÄet lidí na naší planetÄ› pÅ™esáhl devÄ›t miliard. Není pochyb o tom, že je to velké Äíslo, které se navíc neustále zvyÅ¡uje. Je tedy dobré podívat se na to, co je příÄinou tohoto jevu. To je totiž prvním krokem k tomu, abychom jej mohli zvrátit.

 

propojení lidí

 

Pokud se podíváme na graf populace, zjistíme, že prudký nárůst poÄtu lidí koreluje s nástupem vÄ›decko-technické revoluce. A i když pochopitelnÄ› korelace automaticky neimplikuje kauzalitu, zde ji nalézt můžeme. Pokroky pÅ™edevším ve zdravotnictví a hygienÄ› zajistily, že se mnohem více dÄ›tí dožije dospÄ›losti, a také to, že lidé žijí déle.

 

Zde samozřejmě můžeme namítnout, že to je kontrováno nižší porodností – ženy již nemají deset dětí, aby mohly doufat, že se alespoň jedno dožije dospělosti. Většina rodin má jedno, nanejvýš dvě. Zdálo by se tedy, že se tyto tlaky vyrovnávají. Přesto tomu tak není.

 

různé typy lidí

 

Zde je nutné sis uvÄ›domit, že pÅ™edchozí postulát o nízké porodnosti platí ve skuteÄnosti pÅ™edevším pro rozvinuté zemÄ› Evropy a Ameriky. V chudších státech a v rozvojových zemích je naopak porodnost stále jeÅ¡tÄ› velmi vysoká. Typickým příkladem zde může být Indie. Jinde, například v ČínÄ›, je to reakce na pÅ™edchozí politiku jednoho dítÄ›te, která si dala za cíl právÄ› snížení porodnosti, ale nakonec neuspÄ›la.

 

Pak jsou tu také chudé africké zemÄ›, kde jsou poÄetné rodiny stále jeÅ¡tÄ› obvyklé. OvÅ¡em díky tomu, že se kvalitní lékaÅ™ská péÄe dostává již i do tÄ›chto konÄin, valná vÄ›tÅ¡ina tÄ›chto dÄ›tí pÅ™ežije – a opÄ›t má mnoho dÄ›tí.

 

Když se na to takto podíváme, pak není divu, že Äísla poÄtu lidí exponenciálnÄ› narůstají. V tomto případÄ› je jediným Å™eÅ¡ením osvÄ›ta, pÅ™edevším o bezpeÄném sexu a o výhodách menších rodin v dobÄ›, kdy je kvalitní lékaÅ™ská péÄe dostupná. Také Å¡iroká dostupnost pomůcek, jako jsou kondomy, rozhodnÄ› pomůže. Bez toho nás totiž naÅ¡e planeta velmi brzo neuživí.